Medlemskap/pris

Medlemskap i CrossFit Loket

Medlemskap hos CrossFit Loket kan sökas av person som är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare. Man måste vara 14 år fyllda på dagen för att teckna medlemskap och ha ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av CrossFit Lokets personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

Medlemskap söks personligen hos CrossFit Loket efter att information om CrossFit Loket-medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från CrossFit Lokets personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilket också är angivet i medlemsavtalet.

Medlemmen förbinder sig att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskap och dess giltighet genom uppvisande av medlemskort innan träning eller aktivitet påbörjas i CrossFit Lokets lokaler, samt att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CrossFit Lokets träningscenter.


Träning

Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från CrossFit Lokets personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller heltid, från träningspass och eller från gymmets lokal. Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för CrossFit Loket att kunna erbjuda tillgång av önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap. Medlemmen har ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

CrossFit Loket erbjuder medlemmen vistelse i CrossFit Lokets lokaler även då ej personal finns tillgänglig i lokalerna, men då är det under medlemmens eget ansvar. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från CrossFit Loket, detta medgivande är ej permanent utan kan återkallas närhelst CrossFit Lokets personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar,beslut och följderna av dessa. All träning sker på medlemmens egen risk.

Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.

Genom detta avtal så godtar medlemmen att CFL öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras.

Avbokning av träningstillfälle sker senast 120 minuter innan start. Annars debiteras 50 kr, för klippkort debiteras ett klipp.

Ägodelar och olycksfall

CFL ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Betalning och avgifter

Avtalat pris gäller förutsatt att betalning sker enligt överenskommelsen med Crossfit Loket..

Frysning av medlemskap

Vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.


Betalning via Autogiro/faktura

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Betalning sker senast den 28.e varje månad via autogiro / faktura som mejlas till e-postadress som angivits i samband med tecknande av medlemskap och träningskort.

CFL har rätt att ändra månadsavgifter, engångsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift på autogiroavtal kommuniceras medlemmarna 60 dagar innan verkställande. Ändring av månadsavgift vid autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid om sådan finns.

Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant medlemskap i förskott för hela bindningstiden. Vid tecknande av autogiro sker betalningarna löpande med en månad i förskott. Betalningen ska vara CrossFit Loket tillhanda senast det datum som står angivet på respektive faktura eller annat betalsätt som medlemmen och Crossfit Loket gjort överenskommelse om. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna ett särskilt medgivande för överföring via autogiro. Ett sådant medgivande skall i efterhand bifogas till detta avtal. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad. Vid tecknande av helårs avtal, betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående

Har medlemmen gett medgivande att betala medlemsavgiften genom autogiro, och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar CrossFit Loket en påminnelsefaktura på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan CrossFit Loket komma att skicka skulden till inkasso. CrossFit Loket har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.


Doping

100% Ren Hårdträning är arbetsmetoden som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

https://www.renhardtraning.com/


Priser

Medlemskap

Obundet Medlemskap

Bundet Medlemskap

Bundet 12 månader 549 kr / månad 499 kr / månad
Obundet 12 månader 599 kr / månad 549 kr / månad
Kontantpris 6588 kr 5988 kr
Klippkort 10 ggr 2000 kr/ st 1600 kr/ st
Blåljus

Student

499 kr/ månad

499 kr/månad

449 kr/ månad

449 kr/ månad

 

Lagträning/gruppträning 850 kr / pass
Kaos kidz 850 kr / termin
Företag Offert lämnas vid förfrågan
On-Ramp kurs Kontakta oss för info

 

Personlig träning

 

Icke Medlem 600 kr / tim
Medlem 450 kr / tim
Icke Medlem 5500 kr / 10 timmar
Medlem 4000 kr / 10 timmar